Język:

Metoda SPEAK bezpośrednio zakłada, że nacisk jest położony na żywy język w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Lekcje prowadzone są wyłącznie w języku włoskim, a refleksja gramatyczna jest w całości podporządkowana mówieniu.

Metoda ta z kolei jest gwarancją, że książka nie jest zbiorem przypadkowych ćwiczeń, ale spójnym podręcznikiem języka z założeniami, celami i sposobami realizacji.

 

Szybkość jest podstawą

Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Mimo że początkowo taki sposób prowadzenia zajęć może dziwić słuchaczy, szybko przyzwyczajają sie do niego, co pozwala im później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością.

 

Słownictwo w podręczniku zostało starannie dobrane w oparciu o słowniki

frekwencyjne języka włoskiego oraz zalecenia dydaktyczne. Przede wszystkim

wzięto pod uwagę : Vocabolario di base della Lingua Italiana, listę słownictwa

sporządzoną przez językoznawców włoskich pod kierunkiem Tullio De

Mauro.  W niektórych fragmentach pojawia się słownictwo bardziej zaawansowane,

co uzasadnione jest koniecznością szerszego przedstawienia niektórych całostek tematycznych.

Wszystkie nowo wprowadzane słowa są podane i przetłumaczone na język

polski jeszcze przed ich zastosowaniem w tekście.

Taki sposób potraktowania słownictwa pozwala na precyzyjne zrozumienie tekstu i skraca

czas nauki.

 

Sposób przeprowadzania zajęć

Proponowana metoda wymaga od uczestników stałej aktywności podczas

zajęć. Uczący nie nudzi się ani przez chwilę, każda minuta zajęć jest przez

niego wykorzystana na naukę języka. Osiąga się to przez sposób w jaki lektor

prowadzi zajęcia.

 

Lektor wprowadzając nowy materiał najpierw wprowadza nowe słownictwo,

a następnie z użyciem nowych słów dwukrotnie zadaje pytanie

wskazując osobę odpowiadającą jednocześnie nakierowując na poprawna odpowiedź.

 

W razie problemów, lektor pomaga rozpoczynając odpowiedź  lub podpowiadając

kolejny jej element. Taki mini-dialog powtarzany jest kilkakrotnie, za

każdym razem w szybszym tempie. Każdorazowo bierze w nim udział inny

słuchacz. Ilość powtórzeń zależy od szybkości przyswajania materiału. Do

kolejnego mini-dialogu lektor przechodzi, gdy poprzedni został dobrze opanowany.

 

Zalety metody

Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.

Uczący się osiągają bardzo szybko świetne efekty w nauce mówienia.

Kontakt z językiem podczas zajęć jest pogłębiony i ciągły. To uczący się

mówi przez cały czas.

 

 

Charekterystyka zajeć:

Uczący nie nudzą się. Tempo prowadzenia zajęć, wymuszona aktywność

uczestników i powoduje, że nie można się nudzić mimo jednorodności

metody. Sposób nauczania jest bardziej jednolity niż przy innych metodach.

W mniejszym stopniu zależy od poszczególnych nauczycieli. To cenne, bo

nauczyciel może się zmienić i odbywa sie to bez szkody, a wręcz z korzyścią

dla uczących się.

Układ graficzny podręcznika ułatwia powtarzanie materiału. Równocześnie

nie rozprasza niepotrzebnymi elementami graficznymi, umożliwiając koncentrację

tylko na języku.

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW
stat4u